Pieter Nicolaas Jut en Sara Westendorp

Pieter Nicolaas Jut wordt op 21 oktober 1757 in Amsterdam geboren als zoon van Nicolaas Jut en Christina Hagen1SAA = Stadsarchief Amsterdam , DTB  298  Lam en Toren , folio 217. Hij wordt op 17 november 1776 op negentienjarige leeftijd gedoopt bij de doopsgezinde gemeente Lam en Toren2SAA, Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam en rechtsvoorgangers, Gemeente Lam en Toren, Lidmatenadministratie (215), folio 50.

Sara Westendorp wordt op 11 december 1755 in Amsterdam geboren als dochter van Jan Westendorp junior en Anna van Oosterwijk en op 12 mei 1756 bij de doopsgezinde gemeente de Zon opgegeven3SAA, DTB  297  Zon, folio 213. Daar wordt ze op 27 februari 1774 met de waterdoop bediend en tot lid van de gemeente aangenomen4SAA, Archief van de Doopsgezinde Gemeente de Zon, Lijst van gedoopten (37), s.n..

Op woensdag 5 augustus 1778 gaan beiden in ondertrouw: “Pieter Nicolaas Jut van Amsterdam, doopsgesint, oud 21 jaer op de kijsersgragt geadsisteert met zijn vader Nicolaas Jut / Sara Westendorpvan Amsterdam, menoniet, oud 22 jaer op de nieuwendijk geadsisteertmet haar vader Jan Westendorp”5SAA, DTB 750 Huwelijksinteekening van de Puy, folio 168. Omdat beiden doopsgezind zijn, worden ze ingeschreven in het pui-register. Na de drie ‘geboden’ ofwel de huwelijksafkondigingen  is hen echter “acte verleent om in de kerk te trouwen”6SAA, DTB 796 Huwelijksproclamaties van het Stadhuis , folio 49. Hun huwelijk staat daarom niet in de trouwregisters van het stadhuis. Hun huwelijk wordt op 25 augustus 1778 om twee uur ’s middags door dominee van Herwerden ingezegend in de Oude Kerk7SAA , DTB 985 Oude Kerk, , folio 26.

Een jaar later wordt hun eerste kind geboren: Klaas, maar die overlijdt binnen twee weken. Van de hand van de dichter Lucas Pater is een “Troostzang aan den Heere Pieter Nicolaas Jut en mejuffrouw Sara Westendorp, wegens den dood van hun Zoontje, geboren den 13den en overleden den 26sten Augustus 1779.”8Nagelaaten Poëzy van Lucas Pater: mengeling van gedichten, 1784, 15-17.

Het volledige gedicht is te raadplegen via books.google.nl

Lucas Pater (1707-1781) was een koopman en dichter. Hij genoot in zijn tijd enig aanzien vanwege zijn poëzie. Hij behoorde tot de kennissenkring van Pieter Nicolaas en Sara, waarin we ook meerdere gelegenheidsdichters aantreffen. Pieter Nicolaas heeft zelf in 1785 een lijkvers geschreven ter nagedachtenis aan het overlijden van Margaretha van Leuvenig, vrouw van Bernardus de Bosch9SAA, Archief van de Familie De Graeff, Gelegenheidsgedichten, 346.