Pieter Nicolaas Jut en Sara Westendorp

Pieter Nicolaas Jut wordt op 21 oktober 1757 in Amsterdam geboren als zoon van Nicolaas Jut en Christina Hagen1SAA = Stadsarchief Amsterdam, DTB Dopen, inv.nr. 298 (Doopsgezind, Kerk Lam en Toren), p.127, scan 109. Hij wordt op 17 november 1776 op negentienjarige leeftijd gedoopt bij de doopsgezinde gemeente Lam en Toren2SAA, Lidmatenregister Doopsgezinde Gemeente, inv.nr. 215 (Gemeente Lam en Toren), p.50, scan 76.

Sara Westendorp wordt op 11 december 1755 in Amsterdam geboren als dochter van Jan Westendorp junior en Anna van Oosterwijk en op 12 mei 1756 bij de doopsgezinde gemeente de Zon opgegeven3SAA, DTB Dopen, inv.nr. 297 (Doopsgezind, Kerk de Zon), p.97, scan 64. Daar wordt ze op 27 februari 1774 met de waterdoop bediend en tot lid van de gemeente aangenomen4SAA, Lidmatenregister Doopsgezinde Gemeente, inv.nr. 37 (Gemeente de Zon), scan 211.

Op woensdag 5 augustus 1778 gaan beiden in ondertrouw: “Pieter Nicolaas Jut van Amsterdam, doopsgesint, oud 21 jaer op de kijsersgragt geadsisteert met zijn vader Nicolaas Jut / Sara Westendorpvan Amsterdam, menoniet, oud 22 jaer op de nieuwendijk geadsisteertmet haar vader Jan Westendorp”5SAA, Ondertrouwregister, inv.nr. 750 (Huwelijksinteekening van de Puy), p.339, scan 172. Omdat beiden doopsgezind zijn, worden ze ingeschreven in het pui-register. Na de drie ‘geboden’ ofwel de huwelijksafkondigingen  is hen echter “acte verleent om in de kerk te trouwen”6SAA, DTB Trouwen, inv.nr.796 (Huwelijksproclamaties van het Stadhuis), p.49, scan 53. Hun huwelijk staat daarom niet in de trouwregisters van het stadhuis. Hun huwelijk wordt op 25 augustus 1778 om twee uur ’s middags door dominee van Herwerden ingezegend in de Oude Kerk7SAA , DTB Trouwen, inv.nr. 985 (Oude Kerk), p.26, scan 16.

Een jaar later wordt hun eerste kind geboren: Klaas, maar die overlijdt binnen twee weken. Van de hand van de dichter Lucas Pater is een “Troostzang aan den Heere Pieter Nicolaas Jut en mejuffrouw Sara Westendorp, wegens den dood van hun Zoontje, geboren den 13den en overleden den 26sten Augustus 1779.”8Nagelaaten Poëzy van Lucas Pater: mengeling van gedichten, 1784, 15-17.

Het volledige gedicht is te raadplegen via books.google.nl

Lucas Pater (1707-1781) was een koopman en dichter. Hij genoot in zijn tijd enig aanzien vanwege zijn poëzie. Hij behoorde tot de kennissenkring van Pieter Nicolaas en Sara, waarin we ook meerdere gelegenheidsdichters aantreffen. Pieter Nicolaas heeft zelf in 1785 een lijkvers geschreven ter nagedachtenis aan het overlijden van Margaretha van Leuvenig, vrouw van Bernardus de Bosch9SAA, Archief van de Familie De Graeff, Gelegenheidsgedichten, inv.nr. 346 (Margareta van Leuvening), scan 13.